Fiskalitatearen inguruan

Zenbateko ekarpenak egin daitezke BGAE batean?

Ez dago mugarik. Hala ere, PFEZean kengarriak izan daitezke bazkideak urtean 5.000 euro baino gutxiagoko ekarpenak, enplegatzaileak urtean egindako 8.000 euro baino gutxiagokoak, eta bien arteko batura (norberarena + enpresarena) ezin da izan urteko 12.000 euro baino handiagoa.

Egin al daiteke ekarpenik ezkonlaguna edo izatezko bikotekidearen alde?

Bai, banan-banakako eta elkartutako BGAEetan jar daiteke dirua ezkonlaguna edo izatezko bikotekidearen alde, betiere baldin eta ekarpenaren onuradunak diru-sarrerarik ez badu edo urtean 8.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak baditu, ekarpen egilearen PFEZean urtean gehienez 2.400 euroko jaitsierako mugarekin.

Zer gertatzen da gehiegizko ekarpenekin?

Jaisteko zerga-mugak gainditzeagatik edo zerga oinarri gabeziagatik enpresa ekarpen eta kontribuzio gehiegikeriak kenkari izan daitezke PFEZean hurrengo bost ekitaldietan, betiere baldin eta jaisten diren ekitaldiko unean bazkideak erretiroa hartuta ez badaude.

Ba al da erregimen berezirik desgaitasuna duten lagunentzat?

Bai, bada minusbaliatutzat jotako pertsonentzat erregimen berezia: ekarpen kenkariak egiteko aukera ematen du, urtean 24.250 euro gehienez.

Gastu kengarriak al dira enpresek (bazkide babesleek) euren langileen alde egindako ekarpenak?

Bai, gastutzat jotzen dira Elkarteen gaineko Zergan (pertsona juridikoak) eta, hala badagokio, PFEZean (banakako enpresariak).

BGAE batetatik jasotako kopuruengatik zergak ordaindu behar dira?

Bai, BGAE batetik jasotako kopuru guztiek lan-errendimendu bezala ordaintzen dute Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan.

BGAE batek heriotzagatik emandako prestazioengatik zergak ordaintzen al dira Oinordetza eta Dohaintzaren gaineko Zergan?

Ez, BGAE batean jasotako kopuru guztiak, BGAE bateko bazkidea hiltzearekin lotutakoak barne, lan-errendimendu bezala ordaintzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan.

Nola integratzen dira PFEZn BGAE batetatik jasotako kopuruak?

Jasotzen diren formaren arabera:

  • Errenta bezala kobratzen baldin badira, PFEZeko  zerga oinarri orokorrean sartzen dira % 100ean.
  • Kapital bezala kobratzen baldin badira, lehenengo ekarpena egin zenetik 2 urte baino gehiagora jasotako lehenengo kopurua, betiere baldin eta baliaezintasunagatik edo mendekotasunagatik jasotzen ez bada: 300.000 euro bitartean, PFEZko zerga oinarri orokorrean sartzen dira %60an. Gainerakoa, PFEZko zerga oinarri orokorrean sartzen da %100ean.
  • Misto moduan kobratzen baldin badira (Kapitala / Errenta edo Errenta / Kapitala): lehenago adierazitakoa aintzat hartuta, jasotzen den moduaren arabera.
Ba al dute zerga-salbuespenik desgaitasuna duen pertsona batek jasotako prestazioek?

Desgaitasunen bat duen pertsona batek errenta moduan jasotako prestazioek (kapitalean kobratutakoak ez) salbuespena dute PFEZan, eta horren muga lanbide arteko gutxieneko soldata bider hiru da.

BGAEek ere zergak ordaintzen dituzte?

Bai, BGAEek nortasun juridiko berezkoa daukate, osatzen duten bazkideekiko desberdina, eta, beraz, zergak ordaindu behar dituzte, nahiz eta horiek abantailak eduki betetzen duten helburuagatik.